PROJEKTY

PRZEDSIĘWZIĘCIA GRUPY BALTEX

Prekursorami w wydobyciu morskiego kruszywa naturalnego oraz tworzenie projektów dotyczących morskiej energetyki wiatrowej w polskiej strefie Morza Bałtyckiego są polskie firmy rodzinne Grupy BALTEX. Działalność gospodarcza firm z Grupy BALTEX opiera się na takich osobach jak:

Sylwia Labudda – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – kierunek Ochrona Środowiska oraz absolwentka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – kierunek Nawigacja w zakresie Hydrografia i Geodezja Morska. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SITPMB;

Martyna Breda-Twardowska – absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni – kierunek Zarządzanie i Marketing;

Milena Twardowska – absolwentka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – kierunek Nawigacja i Prace Podwodne;

Piotr Twardowski – absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu – kierunek Zarządzanie, posiada uprawnienia do nadzorowania prac górniczych na morzu.

Michał Twardowski – absolwent Akademii Morskiej w Gdyni – kierunek Zarządzanie i Marketing oraz absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – kierunek Nawigacja i Prace Podwodne. Prowadzi badania hydrograficzne oraz posiada uprawnienia do nadzorowania prac górniczych na morzu.

Maciej Wdowiak – absolwent Politechniki Gdańskiej – kierunek Budownictwo Lądowe. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń między innymi w specjalizacjach geotechniki, obiektów na terenach górniczych, obiektów budowlanych gospodarki wodnej oraz morskich obiektów hydrotechnicznych. Posiada doświadczenie uzyskane między innymi podczas pełnienia funkcji technicznych przy robotach hydrotechnicznych oraz inwestycji prowadzonych w oparciu o FIDIC. Posiada uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Grzegorz Bukowski – absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa – kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Posiada uprawnienia niższego dozoru górniczego.

Mieczysław Twardowski – posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie uzyskane między innymi podczas pełnienia funkcji zarządzających i technicznych w Grupie BALTEX. Opracował wniosek dla morskiej elektrowni wiatrowej, która uzyskała w Polsce pierwszą Decyzję Lokalizacyjną. Koordynuje współpracę z instytucjami naukowymi i urzędami w ramach projektów Grupy BALTEX. Autor i właściciel patentu nr 192610, w zakresie ochrony środowiska.

Wymienione osoby są wieloletnimi pracownikami Grupy BALTEX, uczestniczą w projektach dotyczących eksploatacji złóż morskich oraz morskich elektrowni wiatrowych, uczestniczą też w pracach związanych z monitoringiem środowiska morskiego.

GÓRNICTWO MORSKIE

Grupa BALTEX jako pierwsza w Polsce uzyskała trzy koncesje na wydobycie morskiego kruszywa naturalnego tj. Koncesję: nr 3/2006 (złoże „Południowa Ławica środkowa – Bałtyk Południowy”), nr 1/2016 (złoże „Zatoka Koszalińska I”) oraz nr 3/2015 (złoże „Zatoka Koszalińska II”). Uzyskanie w/w Koncesji było poprzedzone badaniami środowiskowymi oraz uzyskanymi decyzjami środowiskowymi oraz postępowaniem transgranicznym pomiędzy Polską i Szwecją – złoże „Południowa Ławica Środkowa – Bałtyk Południowy”.

BALTEX Górnictwo Morskie Sp. z o.o. zajmuje się wydobyciem morskiego kruszywa naturalnego ze złoża „Zatoka Koszalińska II” – Koncesja nr 3/2015 (złoże „Zatoka Koszalińska II”) wydanej na okres 25 lat. Pozostałe dwa złoża eksploatowane są przez inny podmiot nienależący do Grupy BALTEX.

Zasoby pól złożowych morskiego kruszywa naturalnego złoża „Zatoka Koszalińska II” eksploatowane przez Grupę BALTEX wynoszą ok. 25 mln ton i mieszczą się w trzech obszarach górniczych:

  • obszar górniczy „Zatoka Koszalińska IIA”, o powierzchni 41,26 km2 (ok. 4,1 tys. ha);
  • obszar górniczy „Zatoka Koszalińska IIB”, o powierzchni 15,35 km2 (ok. 1,5 tys. ha);
  • obszar górniczy „Zatoka Koszalińska IIC”, o powierzchni 17,01 km2 (ok. 1,7 tys. ha);

Perspektywiczne zasoby kruszywa wynoszą ok. 80 mln ton.

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA

Pierwszy projekt Grupy BALTEX dotyczący morskiej elektrowni wiatrowej (pierwszy w Polsce) powstał w 2010 roku (nazwa „Bałtyk Środkowy III” – obecny właściciel Polenergia S.A.). Grupa BALTEX w 2010 roku wspomagała swoim doświadczeniem Polską Grupę Energetyczną S.A. w tworzeniu projektu morskiej elektrowni wiatrowej w rejonie „Południowej Ławicy Środkowej – Bałtyk Południowy”.

BALTEX Energia i Górnictwo Morskie S.A. S.K.A realizuje w polskim obszarze Morza Bałtyckiego następujące projekty dotyczące morskiej energetyki wiatrowej:

  • „Morska Elektrownia Wiatrowa – BALTEX 2” – ok. 594 MW
  • „Morska Elektrownia Wiatrowa – BALTEX 4” – ok. 378 MW
  • „Morska Elektrownia Wiatrowa – BALTEX 5” – ok. 990 MW

GÓRNICTWO MORSKIE ENERGETYKA MORSKA

Translate »