PROJEKTY BADAWCZE

PROJEKT AQUILO

BALTEX prowadził współpracę badawczą z następującymi instytucjami naukowymi: Polską Akademią Nauk, Politechniką Gdańską, Instytutem Morskim w Gdańsku oraz Centrum Techniki Okrętowej. W styczniu 2016 roku zakończono projekt naukowo-badawczy AQUILO dotyczący metodyki badań konstrukcji stacjonarnych z przeznaczeniem dla morskich farm wiatrowych w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Projekt uzyskał dofinansowanie bezzwrotne w wysokości 80% (wartość projektu 1,2 mln Euro). Projekt zakończył się w 2016 roku.

OPIS PROJEKTU AQUILO

TYTUŁ PROJEKTU AQUILO: Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich

Celem projektu AQUILO było stworzenie bazy wiedzy, na podstawie której inwestor będzie mógł podjąć decyzję co do najlepszego typu konstrukcji wsporczej morskiej farmy wiatrowej dla konkretnej lokalizacji na polskich obszarach morskich. Po dokonaniu badań dotyczących dna, prądów, falowania i zasobów biologicznych dane uzyskane w projekcie pozwolą na podjęcie decyzji co do typu konstrukcji wsporczej oraz metody jej instalacji. Powstaną kryteria doboru konstrukcji wsporczej w zależności od uwarunkowań geotechnicznych, głębokościowych oraz lokalnych warunków ekosystemu. Przeprowadzone zostaną analizy wymaganych technik instalacji dla różnych typów konstrukcji. Opracowane zostaną kryteria wyboru konstrukcji ze względu na wspólne oddziaływania falowania i prądów morskich. Wypracowane metody doboru konstrukcji wsporczej, w zależności od warunków panujących w danej lokalizacji w obrębie polskich obszarów morskich, zostaną udostępnione inwestorom zainteresowanym budowaniem morskich farm wiatrowych.

W skład konsorcjum wchodzili:

  • Centrum Techniki Okrętowej S.A.;
  • Politechnika Gdańska,
  • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Morski w Gdańsku,
  • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk,
  • BALTEX Energia i Górnictwo Morskie S.A. Spółka Komandytowo – Akcyjna.

Celem Konsorcjum była wspólna realizacja projektu o tytule „Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich” i akronimie AQUILO (zwanego dalej „Projektem”) dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (NCBiR) w ramach Programu Badań Stosowanych przy wykorzystywaniu potencjału naukowego, technicznego i technologicznego Stron oraz w oparciu o środki finansowe własne  i przyznane przez NCBiR.

WYNIKI PROJEKTU [PUBLICZNE]

http://www.morceko-aquilo.pl/index.php

GÓRNICTWO MORSKIE ENERGETYKA MORSKA

Translate »